Etanol 250ml čistý 96%

Čistý nedenaturovaný etylalkohol určený aj pre analýzy.

11,90 

2 na sklade (dostupné na objednávku)

Kategórie: Rôzne pomôcky, ChemikálieKatalógové číslo:EP11019

Balenie 250ml v polyetylenovej fľaši.
Merná hmotnosť: 46,07 g/mol
Vzorec: C2H5OH
Obsah: 800g
Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary
Bezpečnostné upozornenia:
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite
P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Podobné produkty